بهترین بازیکنان پابجی که به شرح زیر می باشند از طرق تعداد کیل،توان بخشی،امتیازات و … می باشد.
تنها پلیر هایی که در لیگ شرکت میکنند در این لیست ذکر میشوند.
به بهترین پلیر طی یک سال جوایز ارزنده ای تقدیم خواهد شد.