برای دیدن تفاوت الیت پس و الیت پس پلاس اینجا کلیک کنید.

 

۶۳ یوسی /قیمت ۱۸۰۰۰ تومان

۲۲۱ یوسی /قیمت ۵۸.۰۰۰ تومان

۳۴۰ یوسی / قیمت ۸۱.۰۰۰ تومان

۶۹۰ یوسی /قیمت ۱۵۴.۰۰۰ تومان

۱۸۷۵ یوسی / قیمت ۳۷۲.۰۰۰ تومان

۴۰۰۰ یوسی / قیمت ۷۵۳.۰۰۰ تومان

۸۴۰۰ یوسی / قیمت ۱.۴۷۰.۰۰۰ تومان

الیت پس فصل ۱۲ + ۷۰ یوسی / ۱۵۵.۰۰۰ تومان

الیت پس پلاس فصل ۱۲ / ۳۷۵.۰۰۰ تومان