✞نحوه امتیاز گیری✞
تیم اول 35 امتیاز
تیم دوم 20 امتیاز
تیم سوم 15 امتیاز
تیم چهارم تا هفتم 10 امتیاز
هر کیل 5 امتیاز
بازگشت به صفحه ی اصلی لیگ