ترجمه ماموریت های هفته سوم سیزن ۱۳

ماموریت های الیت پس

—————————————————————————————————

1_ یک بار در کلاسیک مود در حالی که جلقیه لول 3 ( Military Vest L.v 3 ) دارید برنده شوید ( Win بگیرید )

—————————————————————————————————

2_ یکی از ماموریت های زیر را به دلخواه انجام دهید.

الف) 20 نفر را با سری اسلحه SMG در منطقه Los Leones بکشید

ب) 20 نفر را با سری اسلحه SMG در منطقه Military Base بکشید

ج) 20 نفر را با سری اسلحه SMG در منطقه Paradise بکشید

—————————————————————————————————

3_ 6 نفر را با Kar98 بکشید

—————————————————————————————————

4_ 10 بار در کلاسیک مود اسکوپ 4x بردارید

—————————————————————————————————

ماموریت های رایگان

—————————————————————————————————

1_ 20 بار در مورد Arena برنده شوید

—————————————————————————————————

2_ یکی از ماموریت های زیر را به دلخواه انجام دهید

الف) 5 بار در کلاسیک مود در مپ سانهوک جز 20 تیم برتر مسابقه شوید

ب) 2 بار در مود Payload اسلحه M3E1-A بردارید

ج) 2 بازی را در Brothers In Arms تکمیل کنید

—————————————————————————————————

3_ 2 بار در فاصله 1500 متری از هواپیما بپرید

—————————————————————————————————

4_ 4 بار در کلاسیک مود ایر دراپ لوت کنید

—————————————————————————————————

5_ 6 نفر را به صورت هدشات در کلاسیک مود بکشید

—————————————————————————————————

6_ 3 بار روی سقف یکی از ساختمان های منطقه San Martin فرود بیایید

—————————————————————————————————

ترجمه ماموریت های هفته دوم سیزن ۱۳

 ماموریت های الیت پس

—————————————————————————————————

1_ در یک بازی کلاسیک 800 دمیج به دشمن وارد کنید

—————————————————————————————————

2_ یکی از ماموریت های زیر را به دلخواه انجام دهید.

الف) 10 بازی را با دوستان خود در کلاسیک مود تکمیل کنید

ب) 10 بازی را با دوستان خود در مود Arena تکمیل کنید

ج) 5 بازی را با دوستان خود در مود Payload تکمیل کنید

—————————————————————————————————

3_ 2 نفر را از فاصله 200 متری یا بیشتر بکشید

—————————————————————————————————

4_ 10 لاستیک وسایل نقلیه را پنچر کنید

—————————————————————————————————

 ماموریت های رایگان

—————————————————————————————————

1_ 36 نفر را با سری اسلحه های AR در مپ ارانگل در مود کلاسیک بکشید

—————————————————————————————————

2_ یکی از ماموریت های زیر را به دلخواه انجام دهید.

الف) 3 بار روی یکی از سقف های منطقه School فرود بیایید

ب) 3 بار روی یکی از سقف های منطقه Ha Tinh (سانهوک) فرود بیایید

ج) 3 بار روی یکی از سقف های منطقه Water Treatment (میرامار) فرود بیایید

—————————————————————————————————

3_ یک بازی کلاسیک را درحالی که کلاه لول 3 ( Halmet L.v 3 ) دارید برنده شوید ( Win بگیرید )

—————————————————————————————————

4_ 5 نفر را با شاتگان S1897 بکشید

—————————————————————————————————

5_ 5 نفر را با کلت ( Pistol ) بکشید

—————————————————————————————————

6_ 8 بار درکلاسیک مود از دستگاه انرژی درینک بگیرید

—————————————————————————————————

These software packages come with tutorials to be certain the essay writers service consumer doesn’t have any difficulty in using the program.

ترجمه ماموریت های هفته اول سیزن ۱۳

 ماموریت های الیت پس

—————————————————————————————————

1_ 1000 واحد خون را بازگردانی کنید ( از کیت ها استفاده کنید )

—————————————————————————————————

2_ یکی از ماموریت های زیر را به دلخواه انجام دهید.

الف) 3 بار روی یکی از سقف های منطقه Paradise ( سانهوک ) فرود بیایید

ب) 3 بار روی یکی از سقف های منطقه Pecado ( میرامار ) فرود بیایید

ج) 3 بار روی یکی از سقف های منطقه Military Base فرود بیایید

—————————————————————————————————

3_ 3 بار در کلاسیک مود اسکوپ 8 بردارید

—————————————————————————————————

4_ 5 بار در مود کلاسیک لباس استتار بردارید

—————————————————————————————————

 ماموریت های رایگان

—————————————————————————————————

1_ 8 بار در مپ میرامار جز 10 تیم برتر مسابقه شوید

—————————————————————————————————

2_ یکی از ماموریت های زیر را به دلخواه انجام دهید‌.

الف) 18 نفر را با اسلحه P90 در مود Arena بکشید

ب) 4 نفر را با اسلحه WIN94 در مود کلاسیک بکشید

ج) 8 نفر را Arctic Mode بکشید

—————————————————————————————————

3_ 6 نفر را به دوستان خود اضافه کنید

—————————————————————————————————

4_ 8 بار در مود کلاسیک Desert Eagel بردارید

—————————————————————————————————

5_ 20 بار همتیمی های خود را لایک کنید

—————————————————————————————————

6_ در مجموع 4000 متر را با میرادو طلایی رانندگی کنید

—————————————————————————————————