ترجمه ماموریت های هفته سوم سیزن ۱۳

ماموریت های الیت پس

—————————————————————————————————

1_ یک بار در کلاسیک مود در حالی که جلقیه لول 3 ( Military Vest L.v 3 ) دارید برنده شوید ( Win بگیرید )

—————————————————————————————————

2_ یکی از ماموریت های زیر را به دلخواه انجام دهید.

الف) 20 نفر را با سری اسلحه SMG در منطقه Los Leones بکشید

ب) 20 نفر را با سری اسلحه SMG در منطقه Military Base بکشید

ج) 20 نفر را با سری اسلحه SMG در منطقه Paradise بکشید

—————————————————————————————————

3_ 6 نفر را با Kar98 بکشید

—————————————————————————————————

4_ 10 بار در کلاسیک مود اسکوپ 4x بردارید

—————————————————————————————————

ماموریت های رایگان

—————————————————————————————————

1_ 20 بار در مورد Arena برنده شوید

—————————————————————————————————

2_ یکی از ماموریت های زیر را به دلخواه انجام دهید

الف) 5 بار در کلاسیک مود در مپ سانهوک جز 20 تیم برتر مسابقه شوید

ب) 2 بار در مود Payload اسلحه M3E1-A بردارید

ج) 2 بازی را در Brothers In Arms تکمیل کنید

—————————————————————————————————

3_ 2 بار در فاصله 1500 متری از هواپیما بپرید

—————————————————————————————————

4_ 4 بار در کلاسیک مود ایر دراپ لوت کنید

—————————————————————————————————

5_ 6 نفر را به صورت هدشات در کلاسیک مود بکشید

—————————————————————————————————

6_ 3 بار روی سقف یکی از ساختمان های منطقه San Martin فرود بیایید

—————————————————————————————————

ترجمه ماموریت های هفته دوم سیزن ۱۳

 ماموریت های الیت پس

—————————————————————————————————

1_ در یک بازی کلاسیک 800 دمیج به دشمن وارد کنید

—————————————————————————————————

2_ یکی از ماموریت های زیر را به دلخواه انجام دهید.

الف) 10 بازی را با دوستان خود در کلاسیک مود تکمیل کنید

ب) 10 بازی را با دوستان خود در مود Arena تکمیل کنید

ج) 5 بازی را با دوستان خود در مود Payload تکمیل کنید

—————————————————————————————————

3_ 2 نفر را از فاصله 200 متری یا بیشتر بکشید

—————————————————————————————————

4_ 10 لاستیک وسایل نقلیه را پنچر کنید

—————————————————————————————————

 ماموریت های رایگان

—————————————————————————————————

1_ 36 نفر را با سری اسلحه های AR در مپ ارانگل در مود کلاسیک بکشید

—————————————————————————————————

2_ یکی از ماموریت های زیر را به دلخواه انجام دهید.

الف) 3 بار روی یکی از سقف های منطقه School فرود بیایید

ب) 3 بار روی یکی از سقف های منطقه Ha Tinh (سانهوک) فرود بیایید

ج) 3 بار روی یکی از سقف های منطقه Water Treatment (میرامار) فرود بیایید

—————————————————————————————————

3_ یک بازی کلاسیک را درحالی که کلاه لول 3 ( Halmet L.v 3 ) دارید برنده شوید ( Win بگیرید )

—————————————————————————————————

4_ 5 نفر را با شاتگان S1897 بکشید

—————————————————————————————————

5_ 5 نفر را با کلت ( Pistol ) بکشید

—————————————————————————————————

6_ 8 بار درکلاسیک مود از دستگاه انرژی درینک بگیرید

—————————————————————————————————

These software packages come with tutorials to be certain the essay writers service consumer doesn’t have any difficulty in using the program.

ترجمه ماموریت های هفته اول سیزن ۱۳

 ماموریت های الیت پس

—————————————————————————————————

1_ 1000 واحد خون را بازگردانی کنید ( از کیت ها استفاده کنید )

—————————————————————————————————

2_ یکی از ماموریت های زیر را به دلخواه انجام دهید.

الف) 3 بار روی یکی از سقف های منطقه Paradise ( سانهوک ) فرود بیایید

ب) 3 بار روی یکی از سقف های منطقه Pecado ( میرامار ) فرود بیایید

ج) 3 بار روی یکی از سقف های منطقه Military Base فرود بیایید

—————————————————————————————————

3_ 3 بار در کلاسیک مود اسکوپ 8 بردارید

—————————————————————————————————

4_ 5 بار در مود کلاسیک لباس استتار بردارید

—————————————————————————————————

 ماموریت های رایگان

—————————————————————————————————

1_ 8 بار در مپ میرامار جز 10 تیم برتر مسابقه شوید

—————————————————————————————————

2_ یکی از ماموریت های زیر را به دلخواه انجام دهید‌.

الف) 18 نفر را با اسلحه P90 در مود Arena بکشید

ب) 4 نفر را با اسلحه WIN94 در مود کلاسیک بکشید

ج) 8 نفر را Arctic Mode بکشید

—————————————————————————————————

3_ 6 نفر را به دوستان خود اضافه کنید

—————————————————————————————————

4_ 8 بار در مود کلاسیک Desert Eagel بردارید

—————————————————————————————————

5_ 20 بار همتیمی های خود را لایک کنید

—————————————————————————————————

6_ در مجموع 4000 متر را با میرادو طلایی رانندگی کنید

—————————————————————————————————

ترجمه ماموریت های هفته هشتم سیزن ۱۲

ماموریت های الیت پس (طلایی)

—————————————————————————————————

۱_ ۱۰ بار در کلاسیک مود اسکوپ ۴x بردارید

—————————————————————————————————

۲_ یکی از ماموریت های زیر را به دلخواه انجام دهید.

الف) در مجموع ۳۵۰۰ دمیج در مود Arctic

ب) ۸ نفر را در مپ میرامار با اسلحه های اسنایپری بکشید ( kar98 – m24 – awm)

ج) ۱۵ نفر را در مپ ارانگل با سری اسلحه های SMG بکشید

—————————————————————————————————

۳_ ۶ نفر را در کلاسیک مود هدشات کنید

—————————————————————————————————

۴_ ۶ نفر را با Kar98 بکشید

ماموریت های رایگان

—————————————————————————————————

۱_ یکی از ماموریت های زیر را به دلخواه انجام دهید.

الف) در مپ میرامار ۵ بار جز ۲۰ تیم برتر مسابقه شوید

ب) ۸ بار در مود Domination مناطق a یا b یا c را تصرف کنید

ج) در Arctic mode مسافت۴۰۰۰ متر از اسنوبرد طی کنید

—————————————————————————————————

۲_ وقتی از هواپیما پریدید (Jump زدید) مسافت ۱۵۰۰ متر یا بیشتر را طی کنید

—————————————————————————————————

۳_ برای ۲ بار در مود کلاسیک وقتی جلیقه لول ۳ دارید برنده شوید ( win بگیرید )

—————————————————————————————————

۴_ ۳ بار روی یکی از سقف های منطقه San martin (میرامار) فرود بیایید

—————————————————————————————————

۵_ ۴ بار در کلاسیک مود دراپ لوت کنید

—————————————————————————————————

۶_ ۸ بار در مود Arena برنده شوید ( win بگیرید)

ترجمه ماموریت های هفته هفتم سیزن ۱۲

ماموریت های الیت پس (طلایی)

—————————————————————————————————

۱_ ۱۰ بار در کلاسیک مود کیف لول ۳ ( Backpack lv.3 ) بردارید

—————————————————————————————————

۲_ یکی از ماموریت های زیر را به دلخواه انجام دهید.

الف) در یک بازی در کلاسیک مود ۸ نفر را بکشید

ب) ۱۶ نفر را در یک بازی در مود آرنا بکشید

ج) ۱۲ نفر را در مود Arcade بکشید

—————————————————————————————————

۳_ ۴ نفر را با اسلحه اسنایپری AWM بکشید

—————————————————————————————————

۴_ ۴ بار با دوستانتان در کلاسیک مود رتبه S بگیرید

ماموریت های رایگان

—————————————————————————————————

۱_ یکی از ماموریت های زیر را به دلخواه انجام دهید.

الف) ۳ بار روی ساختمان Hospital فرود بیایید

ب) ۳ بار روی یکی از سقف های منطقه El Pozo ( میرامار ) فرود بیایید

ج) ۶ بار در مود Arctic گوشت بخورید

—————————————————————————————————

۲_ در ۲۰۰ ثانیه اولی که فرود آمدید ۳ نفر را بکشید

—————————————————————————————————

۳_ ۴ نفر را با نارنجک بکشید

—————————————————————————————————

۴_ ۸ بازی را در مود آرکید تکمیل کنید

—————————————————————————————————

۵_ ۲۰ نفر را با اسلحه PP_19 Bizon یا MP5K در مود کلاسیک بکشید

—————————————————————————————————

۶_ ۳۰ نفر را با اسلحه Akm در مود Arena بکشید

ترجمه ماموریت های هفته ششم سیزن ۱۲

ماموریت های الیت پس (طلایی)

—————————————————————————————————

۱_ یکی از ماموریت های زیر را به دلخواه انجام دهید.

الف) ۱۰ بار با دوستان خود در مود کلاسیک بازی کنید

ب) ۱۴ بار با دوستان خود در مودهای Arena بازی کنید

ج) ۸ بار با دوستان خود در مود Payload بازی کنید

—————————————————————————————————

۲_ ۱۵۰۰ دمیج در یک بازی Arena به دشمن وارد کنید

—————————————————————————————————

۳_ در مجموع ۱۰۰ دقیقه مود کلاسیک بازی کنید

—————————————————————————————————

۴_ دوستان خود را در کلاسیک مود ۱۰۰۰۰ متر با وسایل نقلیه جا به جا کنید

 

ترجمه ماموریت های هفته پنجم سیزن ۱۲

ماموریت های الیت پس (طلایی)

—————————————————————————————————

۱_ یکی از ماموریت های زیر را به دلخواه انجام دهید.

الف) ۱۰ بار با دوستان خود در مود کلاسیک بازی کنید

ب) ۱۴ بار با دوستان خود در مودهای Arena بازی کنید

ج) ۸ بار با دوستان خود در مود Payload بازی کنید

—————————————————————————————————

۲_ ۱۵۰۰ دمیج در یک بازی Arena به دشمن وارد کنید

—————————————————————————————————

۳_ در مجموع ۱۰۰ دقیقه مود کلاسیک بازی کنید

—————————————————————————————————

۴_ دوستان خود را در کلاسیک مود ۱۰۰۰۰ متر با وسایل نقلیه جا به جا کنید

ماموریت های رایگان

—————————————————————————————————

۱_ یکی از ماموریت های زیر را به دلخواه انجام دهید.

الف) ۳ بار روی سقف School فرود بیایید

ب) ۳ بار روی یکی از سقف های منطقه Ha tinh (سانهوک) فرود بیایید

ج) ۳ بار روی یکی از سقف های منطقه Water treatment (میرامار)

—————————————————————————————————

۲_ ۵ بار در کلاسیک مود دراپ ( air drop ) لوت کنید

—————————————————————————————————

۳_ ۱۰ نفر را با SKS بکشید

—————————————————————————————————

۴_ ۱۰ بار در کلاسیک مود جلیقه لول ۳ بردارید

—————————————————————————————————

۵_ ۲۰ بار در کلاسیک مود نارنجک بردارید

—————————————————————————————————

۶_ ۲۰ نفر را با UMP45 بکشید

ترجمه ماموریت های هفته چهارم سیزن ۱۲

ماموریت های الیت پس(طلایی)

—————————————————————————————————

۱_ ۲۵ نفر را در مود های Arena بکشید

—————————————————————————————————

۲_یکی از ماموریت های زیر را به دلخواه انجام دهید

الف) ۱۶ نفر را با سری اسلحه های AR در مپ سانهوک بکشید

ب) ۷ نفر را با اسلحه های kar98 یا m24 یا awm در مپ ویکندی بکشید

ج) ۱۴ نفر را با سری اسلحه های SMG در مپ میرامار بکشید

—————————————————————————————————

۳_ ۳ نفر را از فاصله ۱۰۰ متری یا بیشتر بکشید

—————————————————————————————————

۴_ ۳۰ بار از بانداژ ها در کلاسیک مود استفاده کنید

ماموریت های رایگان

—————————————————————————————————

۱_ به رنک پلاتینیوم یا بالاتر برسید

—————————————————————————————————

۲_ یکی از ماموریت های زیر را به دلخواه انجام دهید.

الف) بازی HUNT GAME mini را ۵ بار در بازی کلاسیک در طول جشن سالگرد انجام دهید.

ب) در طول جشن سالگرد ، در مجموع ۱۵۰۰ متر با دستگاه پرتاب پرواز کنید.

ج) ۴ بار در مپ ارانگل جز ۲۰ تیم برتر مسابقه شوید (Top 20)

—————————————————————————————————

۳_ ۲ نفر را با نارنجک از فاصله ۱۸ متری بکشید

—————————————————————————————————

۴_ ۵ بار در کلاسیک مود تیرکمان بردارید

—————————————————————————————————

۵_ ۱۲ بار در مود کلاسیک لیزر بردارید

—————————————————————————————————

۶_ ۱۴ نفر را با سری اسلحه های SMG در مپ سانهو‌ک بکشید

ترجمه ماموریت های هفته سوم سیزن ۱۲

ماموریت های الیت پس(طلایی)

—————————————————————————————————

۱_ ۱۰۰۰ واحد خون را بازگردانید ( از کیت ها استفاده کنید)

—————————————————————————————————

۲_ یکی از ماموریت های زیر را به دلخواه انجام دهید.

الف) ۳ بار روی یکی از سقف های منطقه Paradise (سانهوک) فرود بیایید

ب) ۳ بار روی یکی از سقف های منطقه Pecado (میرامار) فرود بیایید

ج) ۳ بار روی یکی از سقف های منطقه Military base فرود بیایید

—————————————————————————————————

۳) ۳ بار در کلاسیک مود شاتگان DBS را بردارید

—————————————————————————————————

۴) ۱۰ لاستیک وسایل نقلیه را پنچر کنید

ماموریت های رایگان

—————————————————————————————————

۱_ یکی از ماموریت های زیر را به دلخواه انجام دهید.

الف) ایموت دست دست زدن یا بوسه فرستادن را یک بار در منطقه School استفاده کنید

ب) در طول جشن سالگرد ، از مسابقات تیراندازی ۳ بار در بازی کلاسیک استفاده کنید.

ج) ۲ بار در مود Payload اسلحه M3EL-A را برداید

—————————————————————————————————

۲_ در یک بازی کلاسیک در حالی که کلاه لول ۳ (Helmet Lv.3) دارید برنده شوید (Win بگیرید)

—————————————————————————————————

۳) ۵ نفر را با Pistol (کلت) بکشید

—————————————————————————————————

۴) ۶ نفر رو به دوستان خود اضافه کنید

—————————————————————————————————

۵) ۱۶ نفر را با سری اسلحه های AR در مپ ارانگل بکشید

—————————————————————————————————

۶) ۲۰ بار دوستان خود را لایک کنید

ترجمه ماموریت های هفته دوم سیزن ۱۲

ماموریت های الیت پس(طلایی)

—————————————————————————————————

۱_یکی از ماموریت های زیر را به دلخواه انجام دهید.

الف) ۲۰ نفر را با سری اسلحه های SMG در Los leones (واقع در مپ میرامار) بکشید

ب) ۲۰ نفر را با سری اسلحه های SMG در Military base (واقع در مپ ارانگل) بکشید

ج) ۲۰ نفر را با سری اسلحه های SMG در Paradise (واقع در مپ سانهوک) بکشید

—————————————————————————————————

۲_ در ۱ بازی در مود کلاسیک ۱۰۰۰ دمیج به دشمن وارد کنید

—————————————————————————————————

۳_ موقعی از هواپیما پریدید (jump زدید) ۲۰۰ متر بروید

—————————————————————————————————

۴_ در ۳ بازی در مود کلاسیک اسکوپ ۸ بردارید

ماموریت های رایگان

—————————————————————————————————

۱_ ۳ بار روی یکی از سقف های منطقه Bootcamp (واقع در مپ سانهوک) فرود بیایید

—————————————————————————————————

۲_ ۵ نفر را با اسحله S1897 بکشید

—————————————————————————————————

۳_ ۱۵ بار با دوستان خود بازی کنید

—————————————————————————————————

۴_ ۸ بار اسلحه Desert Eagle را بردارید

—————————————————————————————————

۵_ یکی از ماموریت های زیر را به دلخواه انجام دهید.

الف) ۴ بار در مپ سانهوک جز ۲۰ تیم برتر مسابقه (top 20) شوید

ب) ۲ بار در مود Payload هم تیمی های خود را به بازی برگردانید

—————————————————————————————————

۶_ ۳ بار در مپ سانهوک با جز ۳ تیم برتر مسابقه (Top 3) شوید.