این گریپ بیشترین استفاده را در کلت ها و اسلحه های با رنج کم دارد . تنها ویژگی این گریپ افزایش برد در اسلحه ها می باشد . به این معنی که میزان خسارت را در فاصله های دور بیشتر میکند.

بهترین اسلحه ها  برای این گریپ :

    • انواع کلت ها
    • AUG
    • VECTOR
    • UMP9
    • SKS

Recommended Posts