ورتیکال فورگریپ :
با کاهش ۲۰ درصدی لگد
و افزایش ۱۵ درصدی پایداری
ورتیکال فورگیپ برای تمامی اسلحه ها مفید است .
در صورتی که فردی با دقت بالای تیراندازی هستید و در بازی خونسرد هستید این فورگریپت به کار شما می آید.

مناسبترین اسلحه ها برای این فورگریپ :

  • M416
  • SKS
  • Mk47 Mutant
  • G36C

Recommended Posts